Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica v roku 2022:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o úhrade nákladov v školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 Obce Stará Bystrica o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica, členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica a zástupcu starostu Obce Stará Bystrica 

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Stará Bystrica v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4

Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Stará Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 7/2022 o úhrade nákladov v školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 6/2022 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stará Bystrica, o určení spádovej materskej školy a o určení miesta a termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o verejnom poriadku na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda v Obci Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci Stará Bystrica

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica v roku 2021:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 2/2021 o úhrade nákladov v školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stará Bystrica

 

Štatút Obce Stará Bystrica schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 04. 2021

Smernica Obce Stará Bystrica č. 1/2021 - Registratúrny poriadok a príloha registratúrneho poriadku: Registratúrny plán

 

Ďalšie všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica a predpisy: 
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Stará Bystrica v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a dodatku č. 3
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Obce Stará Bystrica v znení dodatku č. 1
Smernica obce Stará Bystrica o poskytovaní informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 1/2018 o podmienkach prenajímania obecných nájomných bytov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 2/2016 o držaní psov na území obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 4 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Starej Bystrici
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Stará Bystrica o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Stará Bystrica 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Stará Bystrica 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica o verejnom poriadku 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica o názvoch miestnych častí 

 

Poznámka: všetky všeobecne záväzné nariadenia obce a ostatné predpisy obce sú dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Starej Bystrici