Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

zš

Obec Stará Bystrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Stará Bystrica č, 680. Viac informácií nájdete tu.