Hlasovací preukaz

 

i 7256250Volič, ktorý má trvalý pobyt na územní Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne. Obec vydá hlasovaní preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní pred dňom konania volieb, t.j. od 16. augusta 2023.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. najneskôr 29. septembra 2023 v úradných hodinách obce t.j. do 13.00 hod. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

v listinnej podobe na adresu: Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela, 023 04 Stará Bystrica 537


Písomná žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 8. septembra 2023.

 

elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

prostredníctvom splnomocnenej osoby žiadateľom najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 29. septembra 2023. Žiadosť, resp. splnomocnenie musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu voliča a taktiež údaje o splnomocnenej osobe: meno a priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Splnomocnená osoba sa preukazuje platným občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojim podpisom.

Elektronická alebo písomná žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz bude zaslaný doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Všetky potrebné týkajúce sa hlasovacieho preukazu sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz