Štatistické zisťovanie RÚ

 

statistickyuradzistovaniedomacnosti2018Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj obec Stará Bystrica. Do zisťovania je zaradených takmer 2 500 domácností. 

 

Zisťovanie sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

 

 

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Viac informácií nájdete v priloženom súbore. 

 

Štatistické zisťovanie RÚ