"Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva" - obnova židovského cintorína

 

Židovský cintorínObci Stará Bystrica bol schválený projekt na obnovu priestoru židovského cintorína v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 so spolufinancovaním Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva."

 

Na projekte sa spoločne podieľajú obec Stará Bystrica spolu s cezhraničným partnerom - obcou Řeka a partnerom projektu – obcou Vysoká nad Kysucou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti prihraničného regiónu prostredníctvom záchrany kultúrneho dedičstva a jeho aktívnej prezentácie širokej verejnosti. V obciach Stará Bystrica a Vysoká nad Kysucou budú rekonštruované židovské cintoríny a v obci Řeka bude vybudované múzeum židovskej kultúry na Třinecku.

 

Aktualizované 28. 10. 2022: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Aktualizované 11. 04. 2023: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov