Zámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 001/2022 - PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODÁVANIE NÁVRHOV

2019 08 02Obec Stará Bystrica na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici č. 3/2022 zo dňa 20. 06. 2022 zverejňuje podľa ustanovení § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 24 Zásad hospodárenia s majetkom obce Stará Bystrica

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže / zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako len „OVS“).

 

 

1. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku:


Nebytový priestor v budove Obecného úradu Stará Bystrica č. s. 537, prízemie, Stará Bystrica – centrum o celkovej výmere 17,85 m2. Budova č. s. 537 je postavená na pozemku, parcela KN-C č. 3331/2, k. ú. Stará Bystrica, obec Stará Bystrica.

 

2. Zámer a podmienky OVS sú zverejnené:

 

• na internetovej stránke: www.starabystrica.sk;

• na úradnej tabuli obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici;

• formou osobného nahliadnutia na sekretariáte starostu obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici počas úradných hodín;

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce je zároveň zverejnený aj v regionálnej tlači – týždenníku Kysucké noviny s oznámením, kde sú podmienky OVS v plnom znení zverejnené.

 

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami OVS je do 12. augusta 2022 do 11.00 h 19. augusta 2022 do 11.00 h na adrese vyhlasovateľa.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 001/2022