Informácie k pripájaniu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

 

sevakVážení spoluobčania, 

 

stavba kanalizácie v našej doline je skolaudovaná a funkčná.

 

V súčasnosti prichádzajú do Vašich schránok výzvy k pripojeniu od spoločnosti SEVAK a.s.. Postup a potrebné dokumenty na pripojenie nájdete v priložených súboroch a tiež na webovej stránke www.sevak.sk

 

Pre zjednodušenie administratívnej záťaže obyvateľov budú pri vypĺňaní “Žiadosti o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ nápomocní aj pracovníci obce. 

 

Po doručení „Výzvy“ zo spoločnosti SEVAK máte 90 dní na pripojenie a uzatvorenie zmluvy na odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou alebo dodávku vody z verejného vodovodu. 

 

 

Výzva spoločnosti SEVAK, a. s. 

 

Informácie - pokyny k pripojeniu na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod

 

Metodická príručka

 

Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu / rekonštrukciu existujúcej kanalizačnej prípojky 

 

Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod / o rekonštrukciu vodovodnej prípojky / o zmenu umiestnenia meradla (prekládka) / o zrušenie paušálu o osadenie meradla

 

Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky (VP) / kanalizačnej prípojky (KP) na cudzom pozemku

 

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (VP) / o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky (KP) / o spoločnom užívaní VP / o spoločnom užívaní KP

 

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení vodovodnej prípojky (VP) / kanalizačnej prípojky (KP)

 

Určenie množstva spotreby vody dodanej verejným vodovodom (VV) / odvedenej verejnou kanalizáciu (VK) podľa smerných čísel spotreby vody (SČSV)