Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,ZoVO")

NÁZOV ZÁKAZKY: ,,Expozícia za Orlojom Stará Bystrica"

Príloha č. 1 (Výzva na predloženie cenovej ponuky)

Príloha č. 2 (Výkaz a výmer diela)

Príloha č. 3 (Projektová dokumentácia)

Príloha č. 4 (Zmluvné a obchodné podmienky)