Otvorenie prameňa "Za pálenicou"

poz palenica stara bystrica

Milí spoluobčania, Obec Stará Bystrica Vás srdečne pozýva na neformálne posedenie s ľudovou hudbou Kováčovci pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného prameňa "Za pálenicou", ktoré sa uskutoční dňa 3.10.2015 (sobota) o 18.00 hod.

Čítať ďalej...

Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj prebytočný majetok: Byt č. 1 v bytovom dome č. s. 676 na pozemku č. p. C-KN 1260 v k. ú. Stará Bystrica s pomernou časťou na pozemku č. p. C-KN 1260 prislúchajúcou k bytu formou obchodno-verejnej súťaže.

Čítať ďalej...