Obchodná verejná súťaž č. 010/2018 - 2. kolo

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica

 

Podmienky OVS 010/2018 2. kolo

Geometrický plán - grafická časť

Geometrický plán - písomná časť

 

Lny_Nvrh GP.jpg Lny_situcia.jpg

Odstávka elektriny 06.03.2019

 

elektrinaStredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 06.03.2019 od 07.30 h do 16.30 h bude v obci Stará Bystrica prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie distribúcie elektriny sa bude týkať súpisných čísel 569 - 571, 596 - 643 a 656.

Odstávka elektriny 05.03.2019

 

elektrinaStredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 05.03.2019 od 07.30 h do 16.00 h bude v obci Stará Bystrica prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie distribúcie elektriny sa bude týkať súpisných čísel 670, 676, 677, 678, 680 a 712 - 719.

SMS Brána

 

1398322378sms 1Vážení občania,

 

Obec Stará Bystrica obnovila funkčnosť SMS Brány. Prostredníctvom SMS môžete byť opäť informovaní o dianí v obci (športové či spoločenské akcie, separovaný zber, výpadky elektriny, oznamy lekárov, obecného rozhlasu a pod.). Vzhľadom k tomu, že počet užívateľov SMS Brány je limitovaný a postupne sa zapĺňa, prosíme záujemcov, aby sa čo najskôr prihlásili na odber, a to formou SMS na čísle 0905 392 354 prípadne osobne alebo telefonicky na obecnom úrade. K prihláseniu do SMS Brány je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a mobilný kontakt. 

Čítať ďalej...