Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj prebytočný majetok: Byt č. 1 v bytovom dome č. s. 676 na pozemku č. p. C-KN 1260 v k. ú. Stará Bystrica s pomernou časťou na pozemku č. p. C-KN 1260 prislúchajúcou k bytu formou obchodno-verejnej súťaže.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia detského ihriska

ihrisko titl

Začiatkom letných prázdnin prebehla v areáli dolnej ZŠ rekonštrukcia ihriska s umelou trávou. Pôvodný povrch bol do takej miery zodratý, že často dochádzalo k úrazom práve kvôli zlému technickému stavu. 

Čítať ďalej...

Oznam pre rodičov

Navštevuje Vaše dieťa strednú alebo vysokú školu? Nezabudnite doložiť pre účely prídavku na dieťa potvrdenie o návšteve školy. Viac informácií vrátane potvrdenia o návšteve školy ako aj miesta, kde treba potvrdenie odovzdať nájdete na: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=521589