V areáli Lánov vznikne ďalšia upravená zelená plocha

 

3V miestnej časti Lány prebiehajú prípravné práce k revitalizácii ďalšieho verejného priestranstva. Obec Stará Bystrica uvedeným zámerom plynule nadviaže na líniovú výsadbu pri športových a relaxačných plochách a cestnú alej pri verejnom oddychovom parku, čím sa celé územie esteticky a funkčne zhodnotí. Projekt je financovaný z programu ochrany ovzdušia.


Vznikne tu nová pešia komunikácia, ktorá bude od hlavnej cesty chránená izolačnolíniovou výsadbou (stromovou, ale aj kríkovou). V návrhu sú riešené spevnené a nespevnené pešie trasy. Vo svahu medzi hlavným chodníkom a vodným tokom budú vytvorené tri záhony s upravenými pôvodnými porastami. Pre druhové oživenie existujúcich drevín a celkového estetického krajinárskeho vnímania sú pre túto lokalitu navrhnuté také dreviny, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú podmienky a kritéria pôvodného prírodného prostredia. Prírodný terénny povrch je vytvorený z trávnatých rovinných plôch a mierne zvlnených terénnych modelácií, ktoré esteticky dotvárajú okolie pri vodnom toku.


 

1.jpg 4.jpg