Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Obec Stará Bystrica zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku s názvom: "Obstaranie vybavenia odborných učební pre Základnú školu s materskou školou, Stará Bystrica 680". 

Celú výzvu na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami nájdete na doleuvedených odkazoch.

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 - fyzika

Príloha č. 2 - biológia

Príloha č. 2 - polytechnika