Obchodná verejná súťaž č. 010/2018 - 2. kolo

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica

 

Podmienky OVS 010/2018 2. kolo

Geometrický plán - grafická časť

Geometrický plán - písomná časť

 

Lny_Nvrh GP.jpg Lny_situcia.jpg