Darovanie 2 % z príjmu

 

2

Vážení občania, rodičia, priatelia školy!

 

Občianske združenie Kysucký kultúrny kruh (KKK) sa aj tento rok obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018.

 

V súčasnosti KKK okrem podpory činností na rozvíjanie duchovného a kultúrneho dedičstva Kysúc, poskytuje i podporu na rozvíjanie telesnej kultúry a športu, na organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok. 

 

 

Občianske združenie Kysucký kultúrny kruh spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Združenie je registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-15995.

 

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Kysucký kultúrny kruh
Sídlo: Stará Bystrica 547
IČO: 37798146

 

Postup pri darovaní 2% :

 

1. Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia) vo svojom daňovom priznaní uvedú údaje organizácie, ktorej chcú 2% poskytnúť.

2. Zamestnanci požiadajú mzdovú pracovníčku o ročné zúčtovanie dane, to znamená, že vyplnia príslušné tlačivo, kde označia okienko, že žiadajú aj Potvrdenie na účely poskytnutia 2%. Na základe toho im pracovníčka vydá príslušné potvrdenie.

Údaje z Potvrdenia potom vypíšu do Vyhlásenia o poskytnutí sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2018.

 

Potrebné tlačivá Vám môžeme na požiadanie poslať prostredníctvom Vášho dieťaťa alebo si ich môžete stiahnuť na dole uvedenom odkaze. Vyplnené tlačivo môžete odovzdať i triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa najneskôr do 20.04.2019. Vyplnené tlačivá hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

 

Vyhlásenia si môžete vyzdvihnúť i osobne v CVČ (sídlo KKK) a v ZŠ Stará Bystrica.

 

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

 

Bc. Viera Baričiaková

predseda občianskeho združenia

 

Ing. Adriána Petreková
riaditeľka školy

 

Formuláre na stiahnutie: 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby