Obchodná verejná súťaž č. 010/2018

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zámer odpredať nehnuteľný majetok obce formou obchodno - verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

 

Podmienky OVS č. 010/2018