Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: ,,Výstavba detského ihriska Salajňa"

Viac informácií čítaj ďalej.