Obchodná verejná súťaž č. 006/2018

 

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Stará Bystrica formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

Podmienky OVS č. 006/2018

Územná_štúdia.pdf

Situácia pri Pantárni