Obchodná verejná súťaž 2/2016

ovs stankyZámer prenajať hnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 002/2016

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

 

1. Predmetom je prenájom hnuteľného majetku: 2 ks drevených stánkov v lokalite Detské ihrisko Slezákovia
2.Zámer a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke: www.starabystrica.sk
- úradnej tabuli obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici
3. Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na sekretariáte starostu obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici.
4.Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami OVS je do 16.12.2016 do 12:00 hod. na adrese vyhlasovateľa.


Dokumenty na stiahnutie:
1. Zámer prenajať hnuteľný majetok
2. Podmienky OVS 2/2016