Obchodná verejná súťaž

 

Salajna vizZámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica (za účelom odstránenia stavby starej materskej škôlky a výstavby bytových domov)
Obchodnou verejnou súťažou č. 003/2015

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

 

 

1. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku:
Pozemok C-KN 2474 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 914 m2, k.ú. Stará Bystrica

2.Zámer a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke: www.starabystrica.sk
- úradnej tabuli obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici
- v regionálnej tlači.

3. Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na sekretariáte starostu obce v budove Obecného úradu v Starej Bystrici.

4.Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami OVS je do 9. 12. 2015 do 12:00 hod. na adrese vyhlasovateľa.

 

Dokumenty na stiahnutie (vo formáte PDF):
- Zámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 003/2015
- Ďalšie informácie

 

04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg