Regulácia Královského potoka

kp5

Obec Stará Bystrica spolupracovala v rokoch 2013-2015 pri regulácii koryta Královského potoka. Regulácia sa uskutočnila v dvoch etapách a záštitu nad celým dielom prebral správca toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

V rámci prác sa spevnili brehy, pribudlo nové zábradlie a do dna koryta boli osadené prahy. Regulačné zásahy výrazne znižujú dôsledky vodnej erózie. Realizáciou tohto projektu sme zároveň urobili ďalší významný krok k prevencii pred povodňami v tejto časti obce.

 

kp2.jpg kp3.jpg kp4.jpg kp6.jpg