Ukončenie ROEP-u v Starej Bystrici

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a právnych vzťahov k nim v k. ú. Stará Bystrica Okresným úradom v Čadci, pozemkovým a lesným odborom.

 

Register obnovenej evidencie pozemkov bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 180/95 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a Metodickým návodom na spracovanie ROEP-u, vydaným MP SR a ÚGKK SR, Zhotoviteľom ROEP-u bol na základe verejnej súťaže GEOVYMER - Ing. Milan Ševec, bytom Stará Bystrica č. 534. Okresný úrad v Čadci, katastrálny odbor zapíše údaje registra v blízkej dobe v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona. Listy vlastníctva ako aj mapový operát budú aktualizované, o čom však nebudete zvláštnym spôsobom informovaní. V prípade potreby si môžte už aktualizované dokumenty nechať vyhotoviť na príslušných úradoch. Na stránke www.katasterportal.sk si môžte priebežne sledovať zmeny zapísané na listoch vlastníctva.