Základné výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 01. 01. 2021 za Obec Stará Bystrica

 

e img 4741Počet obyvateľov:
2 740 obyvateľov, z toho je 50,11 % (1 373) mužov a 49,89 % (1 367) žien


Štátna príslušnosť:
99,45 % (2 725 obyvateľov) so štátnou príslušnosťou SR
0,44 % (12 obyvateľov) cudzincov
0,11 % (3 obyvatelia) nezistené

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín:
71,53 % (1 960 obyvateľov) produktívny vek (15-64 rokov)
16,13 % (442 obyvateľov) predproduktívny vek (0-14 rokov)
12,34 % (338 obyvateľov) poproduktívny vek (65 a viac rokov) 

 

 

Rodinný stav:
45,07 % (1 235 obyvateľov) je ženatých/vydatých
44,85 % (1 229 obyvateľov) je slobodných
6,35 % (174 obyvateľov) je vdovcom/vdovou
3,61 % (99 obyvateľov) je rozvedených
0,11 % (3 obyvatelia) nezistené

 

Vierovyznanie:
90,77 % (2 487 obyvateľov) Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke)
5,26 % (144 obyvateľov) bez náboženského vyznania
0,47 % (13 obyvateľov) Kresťanské zbory na Slovensku
0,36 % (10 obyvateľov) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické)
0,15 % (4 obyvatelia) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)
0,15 % (4 obyvatelia) ad hoc hnutia
0,11 % (3 obyvatelia) Gréckokatolícka cirkev
0,11 % (3 obyvatelia) iné
0,07 % (2 obyvatelia) Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
0,04 % (1 obyvateľ) ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi
0,04 % (1 obyvateľ) pohanstvo a prírodné duchovno
0,04 % (1 obyvateľ) budhizmus
2,45 % (67 obyvateľov) nezistené


Vzdelanie:
27,66 % (758 obyvateľov) stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity)
24,05 % (659 obyvateľov) úplné stredné vzdelanie (s maturitou)
16,79 % (460 obyvateľov) základné vzdelanie
12,99 % (356 obyvateľov) vysokoškolské vzdelanie
11,57 % (317 obyvateľov) bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov
5,11 % (140 obyvateľov) vyššie odborné vzdelanie
0,11 % (3 obyvatelia) bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac
1,72 % (47 obyvateľov) nezistené


Bližšie informácie nájdete na stránke štatistického úradu:
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0312509477/OB