Rekonštrukcia energetických zariadení

 

nnsiet1titlV rámci rekonštrukcie jednotlivých priestranstiev realizuje obec systematicky prestavbu energetických zariadení. Z priestranstiev sa odstraňujú neestetické a rušivé prvky ako sú  betónové stĺpy a vzdušné vedenia. Všetky siete sa postupne prekladajú do zeme. Zámerom obce je v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou a Telekomom takéto miesta rozširovať.

 

 

 

 

V tomto období prebiehajú práce na rekonštrukcii energetických a telekomunikačných sietí v troch lokalitách. V lokalite Za pálenicou došlo k vybudovaniu novej kioskovej trafostanice, demontáži starej stožiarovej, prekládke energetických sietí do zeme a rekonštrukcii domových prípojok. Demontovali sa staré podperné betónové stĺpy vzdušného vedenia a nahradzujú sa novými, estetickými s moderným verejným osvetlením. V tejto lokalite sa rekonštruuje i vodný prameň, pri ktorom vzniká ďalšia zaujímavá oddychová zóna. V lokalite Pytlovia sa v súčasnosti rieši úsek od Parku sv. Floriána až po cintorín, kde sa taktiež prekladajú všetky vzdušné vedenia do zeme. Funkciu starej stĺpovej trafostanice prevzala novovybudovaná kiosková. V krátkom čase dôjde k demontáži starých podperných bodov a vybudovaniu nového verejného osvetlenia. Rekonštrukcii elektrických zariadení sa teší i lokalita pri Základnej škole s materskou školou roč. 5.-9., kde dochádza k likvidácii starej stožiarovej trafostanice. Dodávku elektrickej energie v tejto lokalite zabezpečuje novovybudovaná nenápadná kiosková trafostanica za budovou telocvične. Súčasťou projektu je prekládka všetkých vzdušných vedení  a budovanie nového osvetlenia v úseku až po Nižné Lány. Výstavbu nových sietí upravuje i Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Stará Bystrica. Pripojenie na inžinierske siete je možné riešiť len pokládkou do zeme. Nové vzdušné vedenia stavebný úrad už nepovoľuje.

nnsiet1.jpg nnsiet10.jpg nnsiet11.jpg nnsiet12.jpg nnsiet2.jpg nnsiet3.jpg nnsiet4.jpg nnsiet5.jpg nnsiet6.jpg nnsiet7.jpg nnsiet8.jpg nnsiet9.jpg