Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stará Bystrica

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stará BystricaObecné zastupiteľstvo obce Stará Bystrica Uznesením č. 4/2020 zo dňa 07. 12. 2020


V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Stará Bystrica
na deň 08. 03. 2021 s nasledovnými podmienkami:


Termín odovzdania prihlášok je do 19. 02. 2021;

 

 

 

 

Pracovný úväzok: 1/7;
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
Požadované doklady: písomná prihláška, doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
(1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov);