Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

zš

Obec Stará Bystrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Stará Bystrica č, 680. Viac informácií nájdete tu.

Čítať ďalej...

Starobystrický polmaratón II. ročník

starobystricky pomaraton 2017 mUsporiadateľ: Obec Stará Bystrica
Termín: 8. máj 2017 (pondelok)

Štart – cieľ: Rínok sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici, pred Slovenským orlojom
o 10:00 – 10 km a polmaratón
o 10:05 – žiacke kategórie

Prezentácia: od 8:00 do 9:30 hod. v Dome kultúry Stará Bystrica

Trať: 21,097 km

Čítať ďalej...

Darovanie 2 % z dane

2

Vážení občania,

aj tento rok máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní. Občianske združenie Kysucký kultúrny kruh sa aj tento rok obracia na Vás s prosbou o darovanie 2 % Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2016. Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečovaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci, prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok pri organizovaní voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž 2/2017

zbojnicka basta

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...